CONTACT

联系方式

技术支持

 • ● Email
 • ● 企业微信
 • ● 电话
 • support@workingdata.net
 • WorkingData_Support
 • 400-800-1238

开发者服务

 • ● 华东地区
 • ● 西南地区
 • ● 北京及其它
 • song.liu@cloudchina.org(刘先生)
 • di.zhang@cloudchina.org(张小姐)
 • di.zhang@cloudchina.org(张小姐)

市场合作

 • ● fiona.cao@cloudchina.org(Fiona)

数据合作

 • ● jacky.zhang@cloudchina.org

在中国,更懂中国

WorkingData作为国内领先独立的数据服务商,不仅可以提供出色的数据服务,而且更了解中国的营销市场格局和方向,

我们深知,您需要什么!

联系电话

400-880-1233

官方QQ

88583568

官方Email

support@workingdata.com